Chốt Cặp Xíu Chủ Miền Trung Víp: 700.000 VNĐ

Đã Có Số Chắc ăn ngày :27-09-21


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
27-09-21 TT Huế
Phú Yên
26-09-21Kon Tum: 248,910,
Khánh Hòa: 851,489
Trúng 248 Kon Tum,
Trúng 851 Khánh Hòa
657
25-09-21Đà Nẵng: 454,093,
Quảng Ngãi: 772,076,
Đắc Nông: 892,850
Trúng 454 Đà Nẵng,
Trúng 772 Quảng Ngãi,
Trúng 892 Đắc Nông
763
24-09-21Gia Lai: 472,296,
Ninh Thuận: 226,514
Trúng 472 Gia Lai,
Trúng 226 Ninh Thuận
759
23-09-21Bình Định: 244,107,
Quảng Trị: 910,832,
Quảng Bình: 570,175
Trúng 244 Bình Định,
Trúng 910 Quảng Trị,
Trúng 570 Quảng Bình
601
22-09-21Đà Nẵng: 508,380,
Khánh Hòa: 117,685
Trúng 508 Đà Nẵng,
Trúng 117 Khánh Hòa
342
21-09-21Đắc Lắc: 201,515,
Quảng Nam: 335,476
Trúng 201 Đắc Lắc561
20-09-21TT Huế: 143,418,
Phú Yên: 089,307
Trúng 143 TT Huế828
19-09-21Kon Tum: 148,773,
Khánh Hòa: 896,880
Trượt819
18-09-21Đà Nẵng: 402,426,
Quảng Ngãi: 352,910,
Đắc Nông: 199,126
Trúng 402 Đà Nẵng,
Trúng 199 Đắc Nông
461
17-09-21Gia Lai: 898,605,
Ninh Thuận: 607,882
Trúng 898 Gia Lai,
Trúng 607 Ninh Thuận
891
16-09-21Bình Định: 412,212,
Quảng Trị: 213,624,
Quảng Bình: 663,167
Trúng 213 Quảng Trị414
15-09-21Đà Nẵng: 060,696,
Khánh Hòa: 896,821
Trúng 060 Đà Nẵng,
Trúng 896 Khánh Hòa
315
14-09-21Đắc Lắc: 125,712,
Quảng Nam: 641,770
Trúng 641 Quảng Nam264
13-09-21TT Huế: 951,264,
Phú Yên: 296,673
Trúng 296 Phú Yên768
12-09-21Kon Tum: 767,496,
Khánh Hòa: 190,464
Trúng 767 Kon Tum,
Trúng 190 Khánh Hòa
703
11-09-21Đà Nẵng: 137,710,
Quảng Ngãi: 129,885,
Đắc Nông: 433,856
Trúng 137 Đà Nẵng,
Trúng 433 Đắc Nông
569
10-09-21Gia Lai: 909,894,
Ninh Thuận: 684,499
Trượt609
09-09-21Bình Định: 528,850,
Quảng Trị: 024,538,
Quảng Bình: 250,057
Trúng 024 Quảng Trị,
Trúng 250 Quảng Bình
534
08-09-21Đà Nẵng: 968,555,
Khánh Hòa: 777,882
Trúng 968 Đà Nẵng,
Trúng 777 Khánh Hòa
871
07-09-21Đắc Lắc: 276,866,
Quảng Nam: 545,374
Trượt300
06-09-21TT Huế: 001,064,
Phú Yên: 117,084
Trúng 001 TT Huế,
Trúng 117 Phú Yên
761
05-09-21Kon Tum: 420,664,
Khánh Hòa: 215,207
Trúng 215 Khánh Hòa514
04-09-21Đà Nẵng: 260,682,
Đắc Nông: 283,878
Trúng Đà Nẵng,
Trúng 283 Đắc Nông
313
03-09-21Gia Lai: 391,661,
Ninh Thuận: 275,976
Trượt380
02-09-21Bình Định: 599,275,
Quảng Trị: 965,888,
Quảng Bình: 730,389
Trúng 599 Bình Định,
Trúng 965 Quảng Trị,
Trúng 730 Quảng Bình
483
01-09-21Đà Nẵng: 082,672,
Khánh Hòa: 547,711
Trúng 082 Đà Nẵng,
Trúng 547 Khánh Hòa
688
31-08-21Đắc Lắc: 004,665,
Quảng Nam: 232,837
Trúng 004 Đắc Lắc,
Trúng 232 Quảng Nam
613
30-08-21TT Huế: 267,751,
Phú Yên: 525,321
Trúng 525 Phú Yên369
29-08-21Kon Tum: 479,485,
Khánh Hòa: 514,712
Trúng 479 Kon Tum,
Trúng 514 Khánh Hòa
218
28-08-21Đà Nẵng: 637,387,
Quảng Ngãi: 251,994,
Đắc Nông: 678,253
Trúng 637 Đà Nẵng,
Trúng 251 Quảng Ngãi,
Trúng 678 Đắc Nông
508
27-08-21Gia Lai: 119,714,
Ninh Thuận: 859,113
Trúng 119 Gia Lai317