Chốt Xíu Chủ Miền Trung Víp: 1.000.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :25-06-21


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
25-06-21 Gia Lai
Ninh Thuận
24-06-21Bình Định: 212,
Quảng Trị: 112,
Quảng Bình: 673
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
278
23-06-21Đà Nẵng: 055,
Khánh Hòa: 695
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
742
22-06-21Đắc Lắc: 181,
Quảng Nam: 155
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
565
21-06-21TT Huế: 195,
Phú Yên: 797
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
508
20-06-21Kon Tum: 721,
Khánh Hòa: 658
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
675
19-06-21Đà Nẵng: 717,
Quảng Ngãi: 197,
Đắc Nông: 158
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
280
18-06-21Gia Lai: 915,
Ninh Thuận: 729
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
430
17-06-21Bình Định: 607,
Quảng Trị: 342,
Quảng Bình: 581
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
717
16-06-21Đà Nẵng: 987,
Khánh Hòa: 737
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
362
15-06-21Đắc Lắc: 871,
Quảng Nam: 341
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
909
14-06-21TT Huế: 009,
Phú Yên: 573
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
820
13-06-21Kon Tum: 847,
Khánh Hòa: 196
Trúng Kon Tum518
12-06-21Đà Nẵng: 160,
Quảng Ngãi: 338,
Đắc Nông: 128
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
506
11-06-21Gia Lai: 416,
Ninh Thuận: 428
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
857
10-06-21Bình Định: 132,
Quảng Trị: 524,
Quảng Bình: 716
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
328
09-06-21Đà Nẵng: 693,
Khánh Hòa: 789
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
451
08-06-21Đắc Lắc: 843,
Quảng Nam: 991
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
684
07-06-21TT Huế: 181,
Phú Yên: 312
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
837
06-06-21Kon Tum: 871,
Khánh Hòa: 857
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
734
05-06-21Đà Nẵng: 815,
Quảng Ngãi: 324,
Đắc Nông: 373
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
407
04-06-21Gia Lai: 096,
Ninh Thuận: 506
Trúng Ninh Thuận604
03-06-21Bình Định: 366,
Quảng Trị: 219,
Quảng Bình: 990
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
336
02-06-21Đà Nẵng: 539,
Khánh Hòa: 222
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
559
01-06-21Đắc Lắc: 137,
Quảng Nam: 700
Trúng Quảng Nam625
31-05-21TT Huế: 379,
Phú Yên: 895
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
435
30-05-21Kon Tum: 161,
Khánh Hòa: 452
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
619
29-05-21Đà Nẵng: 324,
Quảng Ngãi: 928,
Đắc Nông: 799
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
655
28-05-21Gia Lai: 440,
Ninh Thuận: 441
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
411
27-05-21Bình Định: 204,
Quảng Trị: 712,
Quảng Bình: 436
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
501
26-05-21Đà Nẵng: 856,
Khánh Hòa: 010
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
565
25-05-21Đắc Lắc: 452,
Quảng Nam: 690
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
671